Thuê Chỗ Đặt Server

COLO 1
 • 1 U Không gian máy chủ
 • 400 W Công xuất điện
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 200 Mbps Bandwidth trong nước shared
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế shared
 • 1 IP Publish
 • Hỗ trợ 24/7
Starting from
5,070,000 ₫ 4,563,000 ₫
3 tháng
Đăng ký
COLO 2
 • 2 U Không gian máy chủ
 • 500 W Công xuất điện
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 200 Mbps Bandwidth trong nước shared
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế shared
 • 1 IP Publish
 • Hỗ trợ 24/7
Starting from
6,300,000 ₫ 5,670,000 ₫
3 tháng
Đăng ký
COLO 3
 • 1 U Không gian máy chủ
 • 400 W Công xuất điện
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 300 Mbps Bandwidth trong nước shared
 • 15 Mbps Bandwidth quốc tế shared
 • 1 IP Publish
 • Hỗ trợ 24/7
Starting from
7,800,000 ₫ 7,020,000 ₫
3 tháng
Đăng ký
COLO 4
 • 2 U Không gian máy chủ
 • 500 W Công xuất điện
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 300 Mbps Bandwidth trong nước shared
 • 20 Mbps Bandwidth quốc tế shared
 • 1 IP Publish
 • Hỗ trợ 24/7
Starting from
9,300,000 ₫ 8,370,000 ₫
3 tháng
Đăng ký
ĐƯỜNG TRUYỀN 3G

Đường truyền 3G

 • Viettel Đường mạng