Email Marketing - Version 1.0

MARKETING 1
 • 7.500 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 2
 • 35.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 3
 • 35.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 4
 • 50.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 5
 • 100.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch