Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 GB RAM DDR3 12800R
 • 20 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 02 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 GB RAM DDR3 12800R
 • 30 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 03 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 GB RAM DDR3 12800R
 • 70 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 04 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 GB RAM DDR3 12800R
 • 100 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 05 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 8 GB RAM DDR3 12800R
 • 130 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 06 vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 8 vCore? vCORE
 • 10 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR3
 • 140 Gb Cloud SSD Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 MB RAM khi đăng ký từ
 • 24 tháng (*) Tặng 1 GB RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS 07 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 12 GB RAM DDR3 12800R
 • 150 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
 • 12 tháng (*) Tặng 512 MB RAM khi đăng ký từ
 • 24 tháng (*) Tặng 1 GB RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS 08 vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 10 vCore? vCORE
 • 16 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR3
 • 170 Gb Cloud SSD Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 MB RAM khi đăng ký từ
 • 24 tháng (*) Tặng 1 GB RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS 09 vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 12 vCore? vCORE
 • 20 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR3
 • 190 Gb Cloud SSD Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 MB RAM khi đăng ký từ
 • 24 tháng (*) Tặng 1 GB RAM khi đăng ký từ