Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 GB RAM DDR3 12800R
 • 20 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 02

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 GB RAM DDR3 12800R
 • 30 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 03

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 GB RAM DDR3 12800R
 • 70 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 04

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 GB RAM DDR3 12800R
 • 100 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 05

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 8 GB RAM DDR3 12800R
 • 130 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 06

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V2 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 12 GB RAM DDR3 12800R
 • 150 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software