Hosting WordPress - Version 1.0

BK-WP01
 • 750 MB Dung lượng SSD
 • 20GB Băng thông
 • 01 Website
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
BK-WP02
 • 1,5 GB + 512 MB Dung lượng SSD
 • 50 GB Băng thông
 • 03 Website
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
BK-WP03
 • 2,5 GB + 512 MB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 05 Website
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MsSQL Account
 • Backup / Scan Virus
BK-WP04
 • 4 GB + 512 MB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 07 Website
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MsSQL Account
 • Backup / Scan Virus
BK-WP05
 • 8 GB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 11 Website
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MsSQL Account
 • Backup / Scan Virus
BK-WP06
 • 20 GB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 11 Website
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MsSQL Account
 • Backup / Scan Virus