Cloud VPS Giá Rẻ

CLOUD VPS A vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 1 vCore CORE
 • 768 MB RAM DDR3 10600R
 • 15 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Linux; CentOS; Ubutu; Free DirectAdmin OS
CLOUD VPS B vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 GB RAM DDR3 10600R
 • 20 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS C vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 GB RAM DDR3 10600R
 • 40 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS D vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 3 GB RAM DDR3 10600R
 • 60 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS E vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 24 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 GB RAM DDR3 10600R
 • 80 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS F vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 GB RAM DDR3 10600R
 • 100 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
 • 36 tháng (*) Tặng 1 Gb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS G vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 6 vCore? vCORE
 • 8 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR3
 • 120 Gb SAS Cloud Storage
 • Unlimit Băng thông
 • 01 Địa chỉ IP
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
 • 36 tháng (*) Tặng 1 Gb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS H vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 8 vCore? vCORE
 • 12 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR3
 • 150 Gb SAS Cloud Storage
 • Unlimit Băng thông
 • 01 Địa chỉ IP
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
 • 36 tháng (*) Tặng 1 Gb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS I vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 8 vCore? vCORE
 • 16 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR3
 • 180 Gb SAS Cloud Storage
 • Unlimit Băng thông
 • 01 Địa chỉ IP
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
 • 36 tháng (*) Tặng 1 Gb RAM khi đăng ký từ