Backup

BACKUP 01

Áp dụng Cloud VPS/Server

 • Dung lượng Backup 10GB
 • Thời gian lưu trữ 4 bản/tháng
 • Backup Server SAN
 • Bảo mật 2 lớp
BACKUP 02
 • Dung lượng Backup 30GB
 • Thời gian lưu trữ 4 bản/tháng
 • Cloud VPS/Server Áp dụng
 • Backup Server SAN
 • Bảo mật 2 lớp
BACKUP 03
 • Dung lượng Backup 60GB
 • Thời gian lưu trữ 4 bản/tháng
 • Cloud VPS/Server Áp dụng
 • Backup Server SAN
 • Bảo mật 2 lớp
BACKUP 04
 • Dung lượng Backup 100GB
 • Thời gian lưu trữ 4 bản/tháng
 • Cloud VPS/Server Áp dụng
 • Backup Server SAN
 • Bảo mật 2 lớp
BACKUP 05
 • Dung lượng Backup 150GB
 • Thời gian lưu trữ 4 bản/tháng
 • Cloud VPS/Server Áp dụng
 • Backup Server SAN
 • Bảo mật 2 lớp
BACKUP 06
 • Dung lượng Backup 200GB
 • Thời gian lưu trữ 4 bản/tháng
 • Cloud VPS/Server Áp dụng
 • Backup Server SAN
 • Bảo mật 2 lớp