Backup Web Hosting

BACKUP HOSTING BASIC
  • Dịch vụ Backup Hàng ngày
  • Số lượng Backup 7 bản/tuần
  • Tài khoản lưu
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7
BACKUP HOSTING PRO
  • Dịch vụ Backup Hàng ngày
  • Số lượng Backup 7 bản/tuần
  • Tài khoản lưu
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7