Chứng Chỉ Bảo Mật SSL

Comodo PositiveSSL
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 5 phút Kích hoạt sau
Comodo PositiveSSL EV
 • Xác thực mở rộng (EV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa + Tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 1 - 5 ngày Kích hoạt sau
Comodo PositiveSSL EV MDC
 • Xác thực mở rộng (EV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa + Tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
 • 2 SAN Tổng SAN bao gồm
 • 2.450.000đ/SAN Mua SAN bổ sung
 • 248 Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 1 - 5 ngày Kích hoạt sau
Comodo PositiveSSL Multi-Domain
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 2 SAN Tổng SAN bao gồm
 • 282.000đ/SAN Mua SAN bổ sung
 • 250 Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 8 phút Kích hoạt sau
Comodo PositiveSSL Wildcard
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 + Subdomain (1 Tên miền chính và Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 8 phút Kích hoạt sau
GeoTrust QuickSSL Premium
 • Xác thực tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 8 phút Kích hoạt sau
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 4 SAN Tổng SAN bao gồm
 • 1.160.000đ/SAN Mua SAN bổ sung
 • 246 Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 8 phút Kích hoạt sau
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 + Subdomain (1 Tên miền chính và tất cả tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 8 phút Kích hoạt sau
GeoTrust TrueBusinessID
 • Xác thực tổ chức (OV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 1 - 3 ngày Kích hoạt sau
GeoTrust TrueBusinessID EV
 • Xác thực tổ chức (EV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa + tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 1 - 5 ngày Kích hoạt sau
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
 • Xác thực mở rộng (EV) Chứng thực
 • 1 + Subdomain (1 Tên miền chính và tất cả tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa + tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
 • Không Tổng SAN bao gồm
 • Không Mua SAN bổ sung
 • Không Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 1 - 5 ngày Kích hoạt sau
GeoTrust TrueBusinessID SAN
 • Xác thực tổ chức (OV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 4 SAN Tổng SAN bao gồm
 • 1.269.000/SAN Mua SAN bổ sung
 • 245 Số SAN tối đa
 • 256bit Mã hóa đến
 • 1 - 3 ngày Kích hoạt sau
Alpha SSL
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 2048bit/SHA256 Độ dài khóa đến
 • 256bit Mã hóa đến
 • 3 - 5 phút Kích hoạt sau
 • 10,000$ Chính sách bảo hiểm
 • Miễn phí Phí cài đặt
AlphaSSL Wildcard
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (1 Tên miền chính và tất cả tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 256bit Mã hóa đến
 • 2048bit/SHA256 Độ dài khóa đến
 • 3 - 5 phút Kích hoạt sau
 • 10,000$ Chính sách bảo hiểm
 • 24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Domain Validation
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 256bit Mã hóa đến
 • 2048bit/SHA256 Độ dài khóa đến
 • 3 - 5 phút Kích hoạt sau
 • 100,000$ Chính sách bảo hiểm
 • 24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Organization Validation
 • Xác thực tổ chức (OV) Chứng thực
 • 1 (Tên miền chính hoặc tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 256bit Mã hóa đến
 • 2048bit/SHA256 Độ dài khóa đến
 • 2 - 7 ngày Kích hoạt sau
 • 1,250,000$ Chính sách bảo hiểm
 • 24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Extended Validation
 • Xác thực mở rộng (EV) Chứng thực
 • 1 + Subdomain (1 tên miền chính và tất cả tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
 • 256bit Mã hóa đến
 • 2048bit/SHA256 Độ dài khóa đến
 • 2 - 7 ngày Kích hoạt sau
 • 1.500,000$ Chính sách bảo hiểm
 • 24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Organization SSL Wildcard
 • Xác thực tổ chức (OV) Chứng thực
 • 1 (1 tên miền chính và tất cả tên miền con) Số domain bảo mật
 • https + ổ khóa + tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
 • 256bit Mã hóa đến
 • 2048bit/SHA256 Độ dài khóa đến
 • 2 - 7 ngày Kích hoạt sau
 • 1.200,000$ Chính sách bảo hiểm
 • 24/24 Hỗ trợ kỹ thuật