Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 Gb RAM DDR4
 • 20 GB SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 02 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 Gb RAM DDR4
 • 30 GB SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 03 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 Gb RAM DDR4
 • 40 GB SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS 04 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 Gb RAM DDR4
 • 60 GB SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 05 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 8 Gb RAM DDR4
 • 80 GB SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 06 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore vCORE
 • 10 Gb RAM DDR4
 • 100 Gb Cloud SSD Enterprise
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 07 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 12 Gb RAM DDR4
 • 110 GB SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 08 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 10 vCore vCORE
 • 16 Gb RAM DDR4
 • 130 Gb Cloud SSD Enterprise
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software
CLOUD VPS 09 vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 12 vCore vCORE
 • 20 Gb RAM DDR4
 • 150 Gb Cloud SSD Enterprise
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • OS: Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin Software