Email Marketing

MARKETING 01
 • 7.500 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 02
 • 35.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 03
 • 50.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch
MARKETING 04
 • 100.000 Số lượng Email/tháng
 • KGH Danh sách Email
 • KGH Người nhận Email
 • Quản lý chiến dịch