Hóa đơn điện tử

G500
 • 500 Số lượng hóa đơn
 • Miễn phí Phí khởi tạo
G1000
 • 1.000 Số lượng hóa đơn
 • Miễn phí Phí khởi tạo
G3000
 • 3.000 Số lượng hóa đơn
 • Miễn phí Phí khởi tạo
G5000
 • 5.000 Số lượng hóa đơn
 • Miễn phí Phí khởi tạo
G10.000
 • 10.000 Số lượng hóa đơn
 • Miễn phí Phí khởi tạo
G20.000
 • 20.000 Số lượng hóa đơn
 • Miễn phí Phí khởi tạo