Quản Trị Máy Chủ

ADMIN - BASIC
 • 15 phút Thời gian phản hồi
 • Không Tối ưu server
 • Không Bảo mật server
 • Cấu hình Backup
 • 10 Site hoặc 50 Gb/tháng Chuyển dữ liệu Web
 • Giám sát cơ bản
 • Không Giám sát chuyên sâu
 • Báo cáo sự cố
 • Không Báo cáo định kỳ
ADMIN - PRO
 • 10 phút Thời gian phản hồi
 • Tối ưu server
 • Bảo mật server
 • Cấu hình Backup
 • Không giới hạn Chuyển dữ liệu Web
 • Giám sát cơ bản
 • Không Giám sát chuyên sâu
 • Báo cáo sự cố
 • Không Báo cáo định kỳ