Tổng Đài Ảo

TỔNG ĐÀI 01
 • 3 Số lượng máy nhánh
 • Unlimited Cuộc gọi đồng thời
 • 2 Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định)
 • 5 GB Ghi Âm
 • 3 người Đàm thoại hội nghị
 • Không Tặng lời chào IVR
TỔNG ĐÀI 02
 • 22 Số lượng máy nhánh
 • Unlimited Cuộc gọi đồng thời
 • 3 Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định)
 • 10 GB Ghi Âm
 • 3 người Đàm thoại hội nghị
 • Tặng lời chào IVR
TỔNG ĐÀI 03
 • 40 Số lượng máy nhánh
 • Unlimited Cuộc gọi đồng thời
 • 4 Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định)
 • 15 GB Ghi Âm
 • 4 người Đàm thoại hội nghị
 • Tặng lời chào IVR
TỔNG ĐÀI 04
 • 70 Số lượng máy nhánh
 • Unlimited Cuộc gọi đồng thời
 • 5 Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định)
 • 20 GB Ghi Âm
 • 5 người Đàm thoại hội nghị
 • Tặng lời chào IVR
TỔNG ĐÀI 05
 • 150 Số lượng máy nhánh
 • Unlimited Cuộc gọi đồng thời
 • 6 Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định)
 • 25 GB Ghi Âm
 • 7 người Đàm thoại hội nghị
 • Tặng lời chào IVR
TỔNG ĐÀI 06
 • 300 Số lượng máy nhánh
 • Unlimited Cuộc gọi đồng thời
 • 7 Kết nối đầu số (1900 hoặc cố định)
 • 35 GB Ghi Âm
 • 8 người Đàm thoại hội nghị
 • Tặng lời chào IVR