Chuyển tên miền về BKHOST

Transfer tên miền

Chuyển ngay bây giờ và
được gia hạn thêm 1 năm!*


Chuyển tên miền

* Lưu ý: Chuyển tiền miền không áp dụng đối với tên miền đăng ký mới hoặc mới gia hạn dưới 60 ngày.