Email Server Riêng

MAILVIET 01
 • Không giới hạn Số tài khoản
 • 150 GB Dung lượng lưu trữ
 • Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Giao diện Webmail, Outlook
 • Miễn phí Phí khởi tạo
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
MAILVIET 02
 • Không giới hạn Số tài khoản
 • 200 GB Dung lượng lưu trữ
 • Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Giao diện Webmail, Outlook
 • Miễn phí Phí khởi tạo
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
MAILVIET 03
 • Không giới hạn Số tài khoản
 • 250 GB Dung lượng lưu trữ
 • Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Giao diện Webmail, Outlook
 • Miễn phí Phí khởi tạo
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
MAILVIET 04
 • Không giới hạn Số tài khoản
 • 350 GB Dung lượng lưu trữ
 • Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Giao diện Webmail, Outlook
 • Miễn phí Phí khởi tạo
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật