Cloud Server

CLOUD SERVER 01 vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 Gb + 1 Gb (*) RAM DDR4
 • 80 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
 • 12 tháng (*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ
CLOUD SERVER 02 vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 8 + 1 Gb (*) RAM DDR4
 • 100 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
 • 12 tháng (*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ
CLOUD SERVER 03 vSan

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 10 Gb + 1 Gb (*) RAM DDR4
 • 120 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 04 vSan

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 12 Gb + 1 Gb (*) RAM DDR4
 • 140 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 05 vSan

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 14 vCore CORE
 • 14 Gb + 1 Gb (*) RAM DDR4
 • 160 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 06 vSan

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 16 vCore CORE
 • 16 Gb + 1 Gb (*) RAM DDR4
 • 180 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS