Cloud Server

CLOUD SERVER 01

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 Gb RAM DDR4
 • 120 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 02

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 8Gb RAM DDR4
 • 150 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 03

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 10 Gb RAM DDR4
 • 200 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 04

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 12 Gb RAM DDR4
 • 250 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 05

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 14 vCore CORE
 • 14 Gb RAM DDR4
 • 300 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 06

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 16 vCore CORE
 • 16 Gb RAM DDR4
 • 500 Gb SSD Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS